دیدگاه () | 1389/05/31 | دسته‌بندی: حقوقی,سیاسی,

                   آزادی بیان در اسلام

 

         آزادی بیان در اسناد حقوق بشر

 

                        bjzwzgool1iosrwlauh0.jpg

سمیه حاتمی

یكی از ابعاد آزادی ، آزادی بیان و اظهار عقاید، افكار و آثار فكری و هنری است .

مادّه ی 19 اعلامیه ی حقوق بشر در این باره مقرّر می دارد:

هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

مادّه ی 19 میثاق بین المللی حقوق_سیاسی نیز می گوید:

هیچ كس را نمی توان به مناست عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

هر كس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحّص و تحصیل و اشاعه ی اطلاعات و افكار از هر قبیل ،بدون سر حدّات ، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله  دیگر به انتخاب خود می باشد.

اعمال حقوق مذكور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا ممكن است تابع محدودیت های معیّنی بشود كه در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:    

                                      

                9gslf5vbligh299t70oo.jpg

 

_احترام حقوق یا حیثیت دیگران .

_حفظ امنیّت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.

بر این اساس می توان گفت آزادی بیان در حقوق بشر غرب محدود به دو شرط است:

یكم: منافات نداشتن با احترام به حقوق و حیثیت دیگر افراد.

دوم : منافات نداشتن با حفظ امنیت ملی، نظم، سلامت و اخلاق عمومی.

 اصل آزادی بیان در ماده ی 22 اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر این گونه بیان شده است:

أ . هر انسانی حق دارد كه نظر خود را به هر شكلی كه مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان دارد.

ب . هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منكر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت كند.

ج . تبلیغات یك ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استعمال آن و حمله به مقدّسات و كرامت انبیاء یا به كارگیری هر چیزی كه منجر به ایجاد اختلال در ارزش ها ، یا متشتّت  شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ، ممنوع است.

د . برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی یا هر چیزی كه منجر به برانگیختن هر نوع حسّ تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.

براساس ماده ی 22 اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر ، آزادی بیان به این حدود ، محدود است:

 

مغایر نبودن با اصول و ضوابط شریعت اسلامی.

عدم اهانت و حمله به مقدّسات اسلامی و كرامت انبیا.

عدم اختلال در ارزش ها.

بر هم نزدن ثبات جامعه و ایجاد نكردن تشتّت در جامعه.

عدم تزلزل در اعتقادات.

برانگیخته نساختن احساسات قومی و تبعیض نژادی.

از میان این 6 شرط، شرط دوم ،چهارم و ششم به گونه ای در شرایط ماده ی 19 میثاق بین الملی حقوق مدنی_سیاسی  مندرج است. از این رو می توان از آن به عنوان قدر مشترك یاد كرد. شرط سوم (عدم اختلال در ارزش ها) نیز تا حدّی در ضمن شرط دوم میثاق ،كه بر حفظ اخلاق ، نظم و سلامت عمومی تأكید دارد ،داخل است.

در این ماده حق امر به معروف و نهی از منكر برای هر فرد مسلمان به رسمیت شناخته شده  است.

محدودیت اظهار عقیده

مواردی كه اظهار اندیشه و بیان ، منع و محدودیّت دارد عبارتند از :

اضلال:ضلالت در مقابل هدایت بوده و در فارسی از آن به گمراهی تعبیر می شود .

ضلالت در قرآن به معنای انحراف عقیدتی و نافرمانی از خدا و رسول به كار رفته است. قرآن كریم منحرفان را با اوصافی مانند هوای نفس ، افترا زننده به خدا، مشرك ،شیطان ،كافر و گروهی از اهل كتاب معرفی می كند.

در فقه شیعه برای حرمت اظهار و نشر و نگهداری سخن و نوشته ی ضلال به این موارد استناد شده است:

حُسن ریشه كن كردن منشأ فساد؛ بیان امور گمراه كننده به فساد می انجامد و عقل به قطع سر چشمه ی فساد حكم می كند.

نا پسندی اهانت به حق و احیای باطل ؛ بیان امور ظلالت بار ، مستلزم وهن حق و احیای باطل است ؛ از این رو قبیح است.

دفع ضرر محتمل ؛ در بیان امور گمراه كننده احتمال ضرر اُخروی برای دیگران می رود و لزوم ضرر محتمل نیز حكمی عقلایی است.

حُسن دفع منكر.

قبح در افكندن دیگری در حرام.

قبح كمك به گناه و انحراف عقیدتی.

علاوه بر این ادلّه ی عقلی، چندین دلیل نقلی نیز بر بین امر اقامه شده است:

حرمت كمك به گناه : بنابر تفسیری از آیه ی (ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان). كمك كردن به گناه و ستم در این آیه نهی شده است.برخی « تعاون » را با «  اعانه » متفاوت می دانند كه این آیه بر مشاركت دو یا چند نفر در انجام یك گناه نظر دارد. بر فرض كه آیه بر حرمت « اعانه » نیز دلالت كند، به حكمی عقلی ارشاد نموده است. علاوه بر این ، در روایات زیادی از انجام مقدّمات گناه و فراهم آوردن آن نهی شده است. از جمله روایات ، به مواردی اشاره كرد كه در آن از فروش انگور یا خرما به كسی كه شراب می سازد ، نهی شده است.

وجوب جهاد با اهل ضلال و تضعیف آن ها به هر وسیله ی ممكن:

مرحوم صاحب جواهر در تقریر این دلیل می فرماید:

 روشن است كه وجوب جهاد با آنان به خاطر از بین بردن مذهب آنان است ، به وسیله ی از بین بردن خودشان. پس آنچه باعث قوّت آنها می شود به طریق اولی ، باید از بین برده شئد.

وجوب اجتناب از سخن زور:

وجتنبوا قول الزور. ( از سخن باطل بپرهیزید).

مفسران در مورد « سخن » زور چند وجه ذكر كرده اند، از جمله : افترا به شریعت، شرك به خدا، دروغ و تهمت.

وجوب اجتناب از سخن لهو : قرآن كریم از پاره ای مردم ، به این  دلیل مذمت می كند كه سخنان و داستان های یاوه را ساخته و پرداخته می كنند و در گمراه كردن مردم از آن استفاده می جویند.

روایت عبدالملك از امام صادق (ع) : می گوید به ان حضرت گفتم من به نگاه كردن ستارگان مبتلا شده ام . امام گفت: آیا ‌بر اساس آن قضاوت می كنی ؟ گفتم: بله . امام گفت : كتاب هایت را بسوزان.

روایت « حذّا » : هر كس بابی از گمراهی را تعلیم دهد ، گناه كسی كه به آن عمل می كند ، برای او نیز هست.

بنابر دلایل حرمت حفظ و نشر كتب ضلال ، بیان مواردی كه موجب انحراف عقیدتی و گمراهی مسلمانان از تعّبد به خدا می شود ، مجاز نمی باشد.

افترا به خدا و رسول خدا (ص) و امامان (ع) و بدعت:

از جمله مواردی كه آزادی بیان در اسلام به رسمیت شناخته نشده است ، افترا به خداوند متعال و پیامبر اكرم (ص ) و امامان (ع) است ؛ نیز سخنی كه به بدعت در دین انجامد. در تعریف بدعت گفته شده است : ( كاری است كه ، فردی بدون دلیل و مدرك شرعی ، آن را برای دیگران به عنوان یك عمل شرعی قلمداد كند ، نظیر آنچه خلفای جور از پیش خود در دین داخل كردند).

دروغ ، غیبت و تهمت :

بنابر دلایل بسیار عقل و نقلی كه بر حرمت دروغ، تهمت و غیبت وارد گشته ، هر گونه بیانی كه شامل این موارد باشد ممنوع شناخته شده است.

ذلیل و خوار كردن خود و دیگران:             سزاوار نیست كه مؤمن خودش را ذلیل كند.

حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در موارد بسیاری مسلمانان را از تملق و چاپلوسی نسبت به فرمانروایان نهی كرد و مردم شهر انبار را انجام اموری كه باعث تحقیر و توهین به خودشان بود ، باز داشت مردم را از پیاده رفتن و دویدن به دنبال خود ، در حالی كه آن حضرت سوار بر مركب بود ، بر حذر داشت.

فتنه انگیزی:

از جمله مواردی كه از آزادی بیان استثنا شده ، سخنانی است كه مستلزم ایجاد فتنه ، آشوب اجتماعی و بر هم زدن نظم و سلامت عمومی باشد.

 به جز مواردی كه اشاره شد ، اصل بر آزادی بیان و اندیشه است . اهل كتاب نیز می توانند در چارچوب نظم عمومی ، به بیان اندیشه ها و انجام تشریفات عبادی خویش بپردازند. 

 

                                                                           گروه حقوقی - سیاسی

 

با تشكر و امتنان از همراه همیشگی مان ، خانم حاتمی- دانشجوی حقوق- كه ما را در ارائه مطالب یاری میرسانند .// تندیس سخن//


امتیاز دهی:

           آسیب شناسی ، رشوه و رشوه خواری در نظام اداری


                                                                5hai2n8rjys9x4ivf.jpg

تجربه های به دست آمده در جوامع مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعاد پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظامند است .

در حقیقت رشوه مانند عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آنرا یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسری این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد سازد.پیامدهای فساد اداری (رشوه) بطور عمده در قالب معضلات و ناهنجاری هایی چون سوء استفاده از موقعیت های شغلی ، ارتشاء ، اختلاس و ایجاد نارضایتی هایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط بصورت گروه سازمان یافته آشکار می شود.

تحقیقات گوناگون صورت گرفته درباره میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کارکنان اداری حکایت از آن دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سال های اخیر نه تنها سطح در آمد نتوانسته است به روی نیاز های افراد غلبه کند بلکه از حرکت نزولی نسبت به ریشه نیازهای مادی حکایت دارد .

اخیراً سازمان شفاف سازی جهانی ، کشور اسلامی ایران را در میان ١٤٦ کشور جهان در رتبه ٨٨ قرار داده است و شاخص ایران در این زمینه ٩/٢ از ١٠ بوده است ،بر اساس این شاخص رتبه ١٠ کمترین میزان فساد و صفر بالاترین میزان فساد اداری را نشان می دهد که این رده برای کشوری که به حق پرچمدار جهان اسلام می باشد و ظرفیت و پتانسیل لازم برای محوریت سایر کشور های مسلمان و ملت های آزاده جهان را دارد و از نظر سلامت اداری شایسته نیست.

لذا طی این مقاله سعی بر این داریم که عوامل و مراتب رشد سلامت اداری را تشریح نمائیم.

 

 تعریف رشوه و جایگاه آن در نظام اداری

 

رشوه عبارت است از دادن مالی منقول یا غیر منقول و یا وجه نقد به کسی برای انجام یا تسریع در انجام مقصود خود یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن.

بطور کلی رشوه در سازمانها و ادارات دولتی تحت دو عامل شکل می گیرد:

 

الف - عوامل شخصیتی

ب  - عوامل اداری سازمانی

 

 عوامل شخصیتی

 

در یک سازمان اداری ساختار پرسنلی خوب همراه محیط سالم اداری باعث جلوگیری از تخریب شخصیت افراد خواهد شد ودریافت رشوه نیز از مصادیق بارز تخلفاتی است که در میان کارمندان و کارکنان یک اداره تحت اختلال شخصیت تحقق پیدا می کند و فرد بر اساس کمبودهای شخصیتی یا مادی خود مرتکب بزه رشوه خواری می گردد.

 

عوامل اداری سازمانی

 

فرهنگ سازمانی یکی از بهترین راه کارهای شناخت افراد بوده و به دلیل ماهیت موثر و قوی خود که می تواند بر رفتارهای اعضاء اداره موثر باشد و نقش مهمی را در مهار درونی رفتارهای کارکنان و پیش گیری از فساد اداری (رشوه) توسط آنان ایفا می نماید.فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگی عمومی جامعه دارد و عامل مهمی در شکل گیری رفتارهای سازمانی و سلامت شخصیتی افراد کارکن در آن سازمان می باشد و این فرهنگ شامل آداب و رسوم و موازین اخلاقی و پایبندی به اصول و اعتقادات و قوانین حاکم بر آن الویتها می باشد که در صورت بهینه سازی می تواند باعث ارتقاء سلامت اداری گردد.

                                              h0cnmb7hilp3uqn6tjjp.jpg

رشوه از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گرچه جامعه ایران جامعه ای توام با گرایش دینی و ملی است که هر دوی آنها فساد اداری را پدیده ای زشت و مذموم می داند با این حال شاهد هستیم که شیوع رشوه در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه هنگفت را بر دوش سرمایه های ملی کشور و سرانجام بر مردم تحمیل کرده است،یکی از مهمترین آنها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان غنی و فقیر است،اگر چه در ایران برنامه های زیادی برای مبارزه با فساد اداری طراحی شده و به اجرا در آمده است اما در این رابطه موفقیت بالایی حاصل نشده است از سوی دیگر تلاشهای صورت گرفته بوسیله دولت و دستگاههای نظارتی دیگر بمنظور مبارزه با فساد اداری نظامند نبوده است بدین معنی که طی چند سال با تغییر دولتها و شهرت و ضعف فشارهای اجتماعی محتوای برنامه های برای مبارزه با فساد تغییر می کند و برنامه ها انسجام خود را برای دست یابی اهداف از دست می دهد فلذا برنامه های تدوین شده دولت اغلب برروی تنبیه و مجازات متمرکز شده است و هیچ گونه اقدامی در جهت پیشگیری صورت نگرفته و این امر باعث سیر صعودی تخلفات اداری و از جمله اخذ رشوه گردیده است اگر چه از سویی قانون گذار مجازات خاصی برای راشی و مرتشی در نظر گرفته شده لیکن اصولاً شخص رشوه دهنده در شرایط حاد و استیصال اقدام به چنین فعلی می نماید که این امر مسئولیت وی در مقابل مجازات می گردد .

که این در ماده ٥٩ قانون مجازات و تبصره ذیل آن تصرع شده و به صراحت به مضطر بودن رشوه دهنده و شرایط خاص وی اشاره نموده و حتی مقرر ساخته که مال به وی مسترد گردد.لیکن به هر حال هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده در قانون محکوم می شوند و خواسته و ناخواسته دچار بحرانی به نام زندان می شوند که با بهینه سازی فرهنگ اجتماعی و دادن آگاهی به اقشار جامعه می توان این معضل را در کنترل در آورد و یا حتی مهار نمود.

که بنا بر مراتب فوق این حقیقت احراز می گردد که رشوه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی می تواند مشکلات عدیده ای را پدید آورد که جلوگیری از آن به مراتب آسان تر از رفع آن می باشد. فلذا سعی می گردد که راهکارهای مهار و پیشگیری و مقابله با موضوع را بررسی نمائیم .

 

  راهکارهای پیشگیری و مقابله با رشوه خواری

 

فرهنگی کردن سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی و برقرای ثبات در شیوه های انگیزش و از آن جمله در تشویق، هویت بخشی فراهم نمودن استقلال شخصیتی و مادی در افرادمی تواند هویت را در وجود اعضاء سازمان یا اداره تزریق کند و در فرد احساس تعهد را قوی ساخته و موجب ثبات و پایداری نظام اجتماعی گردد.این رویکرد به مدد شاخه های علوم رایج بویژه علوم انسانی به شناخت چگونگی پدیده فساد اداری و علت بروز آن وچگونگی مبارزه با آن بر اساس یافته های علمی پرداخته می شود.منظور از روش پیشگیرانه این است که نظام تحول یافته بر کشف موارد فسادو تنبیه متخلفان به روش بازدارنده تجهیز شود.به ترتیبی که با تکیه بر رویکرد نظام و جامعه نسبت به رفع فساد و حل اساسی آن در سطح کشور اقدام کند.بدیهی است فرهنگ سازمانی از طریق اعمال کارکردهای اساسی خود برکارکنان می تواند قابلیت بالایی برای پیشگیری از بروز فساد اداری را برخوردار باشد .

بر این اساس احتمال بروز رفتارهای نامطلوب در کارکنان در مسیر خاص و متناسب با محتوای فرهنگ سازمانی با ارائه الگوهای رفتاری به کارکنان کاهش یافته و کنترل می گردد و از طریق تثبیت شیوه های انگیزش و معرفی مشوق های مثبت در کارکنان آنان را وادار کند که همگام با سازمان گام بردارد.

بر اساس این راهکارمی توان وام میثاق سلامت را به عنوان پیشگیری از فساد اداری موثرترین مقوله دانست بنحوی که این طرح متاثر از فرهنگ عمومی جامعه،فرد رادر چهار چوب عقاید،اعتقادات و قوانین محصور می نماید که در این صورت فرد در جامعه با داشتن نقش والای خود در سیستم اداری و سازمانی یک ارگان هرگز رو به رشوه و رشوه خواری نمی آورد و سلامت ادرای را به ارمغان می آورد.

 

                                                                                      گروه فرهنگی


امتیاز دهی:
دیدگاه () | 1389/05/29 | دسته‌بندی: ورزشی,

       قسمتهایی از بدن که تمرین نمی بینند

                                                      j6qio6mrnvk0r37opnjx.jpgpop9kv4h2q01og0k6hoy.jpg

معمولا در تمرین های ورزشی، گروه ماهیچه های اصلی که شامل سینه، شانه، جلو بازو، پشت بازو، و پاها می شوند، مورد پرورش قرار می گیرند. متاسفانه ماهیچه های کوچکتر اغلب مورد بی توجهی قرار گرفته و همین امر بعدها منجر به بروز ناراحتی هایی در فرد می شوند. اگر می خواهید همیشه سالم و نیرومند باشید، می بایست حرکات قدرتی زیر را برای عضلاتی که توجه کمتری به آنها می شود، انجام دهید.

 

گردن

اگر در یک دفتر، کار می کنید، شانس اینکه سر خود را در اکثر ساعات روز در یک موقعیت نگه دارید، بالا می رود. این امر فشار بسیار زیادی را بر روی ماهیچه ها و مفاصل گردن وارد می سازد. به طور مرتب باید سر خود را از جلوی صفحه کامپیوتر بلند کنید و یکی از حرکات زیر را انجام دهید.

 

انقباض ایزومتریک ۴ جهته:

 

دست خود را در یک سمت سر خود قرار دهید، سپس با گردن خود سعی کنید دست را از سر دور نمایید. مقدار کمی فشار کفایت می کند تا عضلات گردن به کار افتاده و خستگی آنها بر طرف شود. این حرکت را برای طرف دیگر، از جلو (سمت پیشانی) و عقب (پشت سر) نیز تکرار کنید.

 

بالا انداختن شانه با دمبل:

 

دست ها را در دو طرف بدن متمرکز کنید. با هر یک از دستان خود یک دمبل را بگیرید و به طوری که در حال بالا انداختن شانه های خود هستید، حرکت را دنبال کنید. این تمرین عضلات ذوزنقه ای شکل شما را تقویت میکند.

 

راسته عمودی:

 

دست ها را در جلوی بدن خود قرار دهید به طوری که کف دست ها بر روی ران ها قرار بگیرد. با هر دست یک دمبل بگیرید، با خم کردن آرنج ها دست ها را به طور قائم به سمت چانه بیاورید.

 

چرخش سر:

 

در حالیکه نفس عمیق می کشید، عضلات گردن را شل کنید، چانه خود را پایین بیاورید و سپس سر خود را به طرفین بچرخانید. لازم نیست حتما یک دایره کامل درست کنید، کشش بیش از اندازه سر به سمت عقب باعث ایجاد ناراحتی برای ماهیچه های گردن می شود.

 

کشش شانه:

 

این حرکت شبیه حرکت بالا انداختن شانه است، اما بدون استفاده از وزنه. شانه ها را بالا بیاورید تا هر چه بیشتر به گوش نزدیک شوند، تا آنجایی که میتوانید عضلات آنرا منقبض کنید؛ برای چند ثانیه در این وضعیت باقی بمانید و سپس ماهیچه ها را آزاد کرده و حرکت را مجددا تکرار کنید.

 

کمر

کمر به عنوان ستون نگهدارنده بدن به شمار می رود. اگر ماهیچه های این قسمت ضعیف باشند، برای شما در هنگام بلند کردن وزنه های سنگین تر محدودیت ایجاد میکنند. همچنین اگر زمان انجام حرکات شکل مناسب را به آن ندهید، ممکن است باعث آسیب رساندن به آن شوید. برای مثال هیچ گاه نباید هنگام شنا رفتن کمر خود را خم کنید. این امکان وجود دارد که در آینده دچار بیماری هایی مزمن دیگری نیز بشوید. سعی کنید حداقل یکی از این حرکات را در برنامه ورزش خود بگنجانید.

 

چرخش خارجی:

 

به پهلو بر روی زمین دراز بکشید، دست خود را به طور افقی بر روی بدن قرار دهید، یک وزنه ۲.۵ تا ۵ کیلوگرمی را در دست نگه دارید. سپس دست خود را بالا بیاورید تا با بدن زاویه ۹۰ درجه بسازد، برای ۸ تا ۱۲ مرتبه این حرکت را تکرار کنید. این تمرین را برای طرف دیگر نیز به طور مشابه تکرار کنید.

 

بلند کردن تنه:

 

بر روی شکم خود دراز بکشید. دست ها را تا آنجا که می توانید بکشید و به جلو بیاورید. سپس با بهره گیری از عضلات کمر، سعی کنید شانه ها و دست های خود را تا جایی که امکان دارد از روی زمین بلند کنید. برای ۲ ثانیه در این وضعیت باقی بمانید، سپس پایین آمده و به وضعیت اولیه باز گردید.

 

بلند کردن معکوس:

 

در حالیکه صورت شما به سمت پایین است بر روی یک نیمکت دراز بکشید. دو دمبل را در دست های خود نگه دارید، با کشش دست ها به سمت جلو شروع کنید، سپس به آرامی دست ها را به سمت بالا ببرید، و سعی کنید شانه ها را به هم نزدیک کنید تا جایی که دست و شانه در یک راستا قرار بگیرند. دست ها را به آرامی پایین بیاورید تا به حالت اولیه باز گردند.

 

بلند کردن وزنه:

 

یک هالتر تقریبا سنگین را مقابل پا های خود قرار دهید. خم شوید و میله آنرا بگیرید، در حالیکه کمر کاملا صاف است، بالا بیایید تا هالتر بر روی ران ها قرار گیرد و کمی از سنگینی آن کاهش پیدا کند. در تمام طول مدت انجام این حرکت باید ماهیچه های شکم خود را تا آنجایی که می توانید منقبض کنید.

 

ساعد

ساعدهای نیرومند به شما در حین انجام سایر حرکات مانند پرس سینه، و بازو کمک کرده و از خستگی زود هنگام جلوگیری می کنند. همچنین از بروز "سندروم فاصله بین مفاصل مچ" هم جلوگیری می کنند. سعی کنید حرکات زیر را به طور مرتب تکرار کنید.

 

خم و راست کردن دمبل به طور نشسته:

 

ساعدهای خود را بر روی یک نیمکت بگذارید تا موازی سطح زمین باشند. در هر یک از دست ها یک دمبل قرار دهید. کف دست ها باید روبروی سقف اتاق باشد. دمبل را تا انجایی که می توانید به سمت بالا بیاورید تا مچ کاملا منقبض شود و مجددا آنرا آزاد کنید. پس از انجام ۸ تا ۱۲ ست، کف دست را برگردانید و نوع معکوس حرکت را نیز انجام دهید.

 

جمع کردن طناب سنگین:

 

یک طناب محک را به وسط یک چوب ۸۰ سانتی وصل کنید (چوب هاکی یک نمونه مناسب می باشد). در انتهای دیگر طناب یک وزنه ۲.۵ تا ۵ کیلوگرمی وصل کنید. چوب را در دست بگیرید. باید آنرا تا عرض شانه بالا آورده و مستقیما روبروی خود نگه دارید. سپس مانند یک قرقره طناب را به دور چوب بپیچانید؛ زمانیکه طناب تا آخرین مرحله پیچیده شد، حال نوبت به آن می رسد که بازش کنید. تکرار این حرکت برای ۳ تا ۵ مرحله کفایت می کند.

 

ساق پا

معمولا در اکثر تمرینات به حرکات مربوط به ساق پا توجه نمی شود. این قسمت از بدن جزء نقاطی می باشد که به راحتی توسط دیگران قابل رویت است. بنابراین سعی کنید در انتهای حرکات مربوط به پا، یک یا دو نمونه از حرکات زیر را نیز به آن اضافه کنید.

 

پرورش ساق در حالت ایستاده:

 

دو دمبل نسبتا سنگین را با هر یک از دست ها بگیرید، سپس روی یک پله بایستید به طوریکه پاشنه پا خارج از سطح پله قرار بگیرد. ماهیچه های ساق پا را منقبض کنید و تمام وزن خود را بروی پنجه ها وارد کنید، در این حالت بدن خود را تا آنجایی که می توانید به سمت بالا هدایت کنید. دوباره به پایین بیایید و حرکت را تکرار کنید. ۲۰ تا ۳۰ مرتبه تکرار، تعداد مطلوب این تمرین می باشد.

 

پرورش ساق در حالت نشسته:

 

با استفاده از دستگاه مخصوص حرکات ساق، وزنه ها را به سمت بالا و پایین ببرید و چند لحظه به پاهای خود استراحت دهید. این ورزش را شما می توانید در خانه هم انجام دهید: بر روی یک صندلی بنشینید و وزنه ای را بر روی زانو های خود قرار دهید؛ پاشنه ها هم باید از روی زمین بلند شده باشند. سپس در پایان حرکت دو مرتبه آنها را در مکان اولیه قرار دهید.

 

باسن

خانم ها و آقایون باسن های زیبا را دوست می دارند پس سعی کنید آنها را به درستی پرورش دهید. به دنبال ورزش های پا، این سری حرکات را نیز انجام دهید.

 

لانژ:

 

یک جفت دمبل و یا هالتر را بر روی شانه های خود قرار دهید (بیشتر به سمت عقب تمایل داشته باشند) سپس یک گام به سمت جلو بردارید و کمی به سمت پایین خم شوید. با منقبض کردن عضلات عقب ران و باسن دو مرتبه بالا بیایید. زمانیکه هر دو پا در کنار یکدیگر جفت شدند، برای اینکه یک دور کامل حرکت را انجام داده باشید با پای دیگر یک قدم به جلو بردارید و حرکت را مجددا از نو تکرار کنید.

 

اسکات تک پایی:

 

در میان شانه های خود یک دمبل بگذارید. روبه روی یک صندلی بایستید و قوزک یکی از پاهای خود را بر روی لبه آن قرار دهید. به آرامی بدن خود را به سمت پایین بیاورید، به سمت زانو خم شوید و دو مرتبه بلند شوید تا یک دور کامل حرکت انجام شود. پس از اتمام حرکت جای پاها را با یکدیگر عوض کنید.

 

پله:

 

با هر یک از دست ها یک دمبل را بلند کنید، مقابل یک نیمکت یا یک سطح مرتفع مانند پله بایستید. با یکی از پا ها بر روی پله بروید و سپس پای دیگر را بالا آورده و کنار آن قرار دهید. یکی از پاها را پایین بیاورید و مجددا حرکت را تکرار کنید.

 

به ماهیچه های کوچک خود عشق بورزید

ماهیچه های بزرگ به این دلیل که توده عظیمی از بدن شما را تشکیل می دهند، مورد توجه خاصی قرار می گیرند. اما هیچ گاه نباید اهمیت ماهیچه های کوچکتر را نادیده بگیرید. اگر به عضلات کوچک خود توجه نکنید، دچار آسیب های جدی خواهید شد. پرورش عضلات کوچک به اندازه ماهیچه های بزرگ مهم هستند. سعی کنید در طول هفته چند حرکت برای تقویت این نقاط از بدن خود داشته باشید تا سری تمرینات کاملی را انجام داده باشید . 

 

                                                                                 گروه ورزشی


امتیاز دهی:
دیدگاه () | 1389/05/29 | دسته‌بندی: كلام مولا,

نهج البلاغه - حكمت 102 -

 

روزگاری برای مردم ، خواهد آمد كه جز كسانی كه در نزد فرمانروایان

سخن چینی میكنند كس دیگری ، قرب و منزلت نخواهد داشت و جز مردمان

فاجر و متجاهر به فسق ، كس دیگری ، ظریف و زیرك ، محسوب نخواهد

شد وجز افراد با انصاف و درستكار ، كس دیگری، ضعیف به حساب نمی آید

در آن روزگار ، صدقه دادن را خسارت و زیان می دانند و چون صله رحم انجام

دهند ، منت می گذارند و عبادت خدا را ، موجب برتری خود ، بر دیگران ، قرار

میدهند در آن هنگام ، تدبیر سلطنت و حكومت به وسیله مشورت با زنان و

با فرمانروایی كودكان و چاره جویی خواجه سرایان ، خواهد بود .!!!

 

 


امتیاز دهی:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو