تبلیغات
نسل سوخته

روز معلم مبارک

بس که می سوزد ز غم جان تو ای آموزگار

زندگی گردید زندان تو ای آموزگار

خوان علم و معرفت را در جهان گسترده ای

گشت از نان تهی خوان تو ای آموزگار

زآستین بس گوهر دانش فرو ریزد ولی

فقر برفته گریبان تو ای آموزگار

عمر خود را صرف طفلان کسان کردی و نیست

هیچ کس در فکر طفلان تو ای آموزگار

هیچ اقدامی نشد از این مقامات رفیع

بهر اوضاع پریشان تو ای آموزگار


امتیاز دهی: